Лекторите на Новите правила за защита на личните данни

gdpr

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Дарина Балтаджиева се присъединява към Си Ем Ес през 2005 г. и понастоящем е партньор в адвокатското дружество. Фокусира се предимно върху Търговско право и Недвижими имоти.

Тя предоставя правна помощ на клиентите си както по текущи бизнес въпроси, така и при сложни транзакции. Промишлените сектори, в които се фокусира, включват ритейл, производство, недвижими имоти и строителство. Дарина има богат опит в консултирането на клиенти по търговски въпроси като Общи условия, рамкови споразумения, франчайзинг, дистрибуция. В допълнение към това, има опит в областта на корпоративното управление и compliance политиките, включително относно различни регулаторни теми като защита на личните данни, пране на пари, лицензионни режими.

Мая Александрова се присъединява към Си Ем Ес през 2007 г. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Тя има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти в областта на дружественото право и корпоративно управление, сделки по сливания и придобивания, както и в предоставянето на правни съвети по въпроси, свързани със защитата на лични данни и мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма. Освен това, Мая Александрова има богат опит в областта на трудовото право, регулаторните въпроси и процедури за съответствие, както и в координация с контролните органи и съдействие за необходимите регистрации.

Станислав Анков е старши сътрудник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, където работи от 2011 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Пловдивска адвокатска колегия от декември 2014 г. Занимава се с търговско, корпоративно, фармацевтично, потребителско и конкурентно право. В областта на защитата на личните данни има опит с процедури по регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защитата на личните данни, изготвяне на договори между администратори и обработващи и на уведомления за обработване  на лични данни (privacy notices), имплементация на групово ниво на системи и приложения, които имат отношение към обработването на лични данни, трансфери на лични данни в държави извън ЕС и др. Понастоящем консултира клиенти по въпроси, свързани с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на GDPR.

Петър Коцев е Директор „Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“ в „ТехноЛогика“ АД. Дипломиран от Технически университет – София. Има опит в сферата на автоматизацията на монтажа на печатни платки в Института по радиоелектроника и технологии. В ТехноЛогика е от 1992 г. като член на маркетинг екипа и като директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“.

Лекторите на Актуални данъчни и счетоводни проблеми

семинар

Лекторите на двудневния форум Актуални данъчни и счетоводни проблеми  са изявени професионалисти. Представяме ги по реда на тяхното участие.

 

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ

Валентина Василева

Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство – ЗДДС, ЗКПО и СИДДО. Валя Василева е лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.

От 2000 г. досега е публикувала десетки статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика.

Димитър Войнов

Димитър Войнов е данъчен консултант. Той е завършил Счетоводство и контрол и Финанси в УНСС.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, като е участвал в разработване на законопроекти и указания. От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на счетоводното и данъчното законодателство. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Димитър Войнов има редица публикации в областта на счетоводното законодателство и преките данъци.

Елеонора Сергиева

Елеонора Сергиева е партньор в „Попов, Арнаудов и партньори“, Управляващ екип “Данъчно, финансово и административно право”. Тя е член на Софийска адвокатска колегия от 2002 г. Дипромиран магистър по право от Университет за национално и световно стопанство. Сергиева има специализация в областта на данъчно, финансовото и административно право. Тя е консултирала данъчни аспекти и ефекти при сделки, свързани със стартиране, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, финансирания, придобивания и продажби на активи, предприятия или части от такива. Ръководила е процеси по подготовка, управление, мониторинг и верификация на проекти с европейско финансиране и други грантови схеми, включително предварителен и последващ контрол за законосъобразност при разходването на средствата по по проекти, финансирани по оперативни програми. Сергиева е била също ръководител на проекти в областта на повишаване на управленски и административен капацитет, намаляване на административната тежест и реализация на електронното управление.

СЕСИЯ ПРЕЗ АПРИЛ

 

Даниела Петкова

EYДаниела Петкова е одит партньор в EY България и лидер на услугите, свързани с консултации и обучения по финансово-отчетни въпроси. Тя отговаря за управлението на качеството и риска на одиторската практика на EY в България. Даниела е регистриран одитор (дипломиран-експерт счетоводител) към Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България, член е на английската Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (АCCA) и също така е сертифициран вътрешен одитор (CIA). Тя е преподавател по външен и вътрешен одит в СУ „Св. Климент Охридски“ и е председател на Съвета по професионална етика към ИДЕС.

Иван Антонов

Иван АнтоновИван Антонов e главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на НАП.
Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

 

 

Бенислав Вътев

Бенислав е младши асоцииран партньор в „Попов, Арнаудов и партньори“. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Член е на Софийската адвокатска колегия от 2016 г. и има придобита правоспособност като медиатор през същата година. Бенислав Вътев има опит и експертиза в сферата на вещното, търговското, трудовото и административното право, процесуално представителство, както и защита на личните данни.

Програмата е тук

Регистрация за Актуални данъчни проблеми

GDPR за напреднали – 6 март 2018

Медийна лаборатория организира на 6 март 2018 г. нов форум за регламента за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г.

За нас е удоволствие да съобщим, че отново партньор на събитието е БАИТ.

Форумът е насочен към широк кръг представители на бизнеса, като цели да влезе в дълбочина на проблемите и ще бъде максимално практически ориентиран. Това е важно за нашите клиенти, тъй като остава много малко време, преди регламентът да започне да действа. Смятаме, че повечето компании вече са наясно с основните промени, които регламентът налага и затова няма да повтаряме темите, които бяха изяснени по време на предходната конференция, проведена на 5 октомври 2017 г.

Форумът на 6 март ще разглежда конкретни казуси, като темите ще се определят и на база на предварително поставени въпроси (при спазване на правилата за конференциите)

Репортаж от предишния форум за GDPR тук

ПРОГРАМА

9:30-10:15 Новият регламент за защита на лични данни – ключови промени

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на лични данни

10:15-11:15 Кога и как да извършим оценка на въздействието върху защитата на данните. Практически примери

Лектори: Дарина Балтаджиева и Мая Александрова (СиЕмЕс София)

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Актуализиране на договорите с клиенти и доставчици на услуги в светлината на GDPR
Акценти: Новите изисквания към споразуменията между администратор и обработващ.

Основания за обработване на лични данни
Акценти: Съдържание на Privacy Notice.

Лектори: адв. Станислав Анков (Йорданова, Ризова и Партньори)

13:00-13:45 Обедна почивка

13:45-14:45 Изисквания към информационните  системи за управление на човешки ресурси

Лектор: Петър Коцев („ТехноЛогика”)

14:45-15:15 Кафе пауза

15:15-16:00 Дискусия с участието на лекторите по предварително поставени въпроси

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Метод на плащане: само по банков път

Банкови детайли на доставчика
Общинска банка
BG57 SOMB 9130 1062 0339 01
SOMBBGSF

Нов данъчен форум – СИДДО, МСФО, ЗДДС, ЗКПО

Медийна лаборатория организира форума Бизнес тема: Актуални данъчни и счетоводни проблеми.

Информационен партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Събитието ще засегне теми като:
– Международните стандарти за финансова отчетност;
– Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в светлината на BEPS;
– Актуални проблеми на ЗКПО и ЗДДС;
– Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс.

Форумът е насочен към финансови директори, главни счетоводители, консултанти и ръководители съответствие, като програмата през първия ден е ориентирана към средни и големи компании и/или компании, които имат бизнес с чужбина.

ПРОГРАМА

Първа част

28 февруари

 

9:15-10:45 Актуални проблеми на ЗКПО

Акценти: Облагане на личното потребление и скрито разпределение на печалбата.

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

10:45-11:15 Кафе пауза

11:15-12:00 Актуални проблеми на ЗКПО

Акцент: Преход към МСФО

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

12:00-13:00 Обедна почивка

13:00-14:30 Актуални проблеми на ЗДДС

Акценти: Корекции на ползван данъчен кредит.

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-15:45 Актуални проблеми на ЗДДС
Акценти: Практика на Съда на ЕС – последни решения във връзка с ДДС

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

15:45-17:00 Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс

Лектор: Елеонора Сергиева (Попов, Арнаудов и партньори)

Втора част

17 май 2018

10:00-11:30

TBA

11:30-12:00 Кафе пауза

12:00-13:30 Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

Акценти:
Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

13:30-14:00 Обедна почивка

14:00-16:00 Преглед на най-важните промени и нови разпоредби, които въвежда Многостранната конвенция

Акценти:

  • Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB)
  • Новите правила за формиране на място на стопанска дейност (МСД)

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

16:30-17:30 Нови изисквания към документацията и отчетността в светлината на GDPR

Лектор: адв. Бенислав Вътев (Попов, Арнаудов и партньори)

Акценти: Документиране на процесите по обработване на лични данни;
Счетоводната документация като източник на лични данни – как и колко време да съхраняваме;
Нововъведения в принципа на документиране на отношенията администратор – обработващ личните данни;
Документиране на съгласието за обработване на лични данни;
Отчетност при пробив в сигурността.

Регистрация Актуални данъчни проблеми

 

Мерките срещу изпиране на пари и още три теми на форума за юристи

Мерките срещу изпиране на пари бяха в центъра на вниманието на участнниците в Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември в Новотел София.

Водещата лекция бе на адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София, юридически партньор на форума. Той коментира очаквания нов закон, с който в българското законодателство се въвежда европейската директива срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Някои от участниците определиха закона като рестриктивен и посочиха редица неясноти.

В следващата част бяха разгледани новостите в регистърното производство и пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и читалища.

Първият ден завърши с изложение по актуалната тема за новия регламент за защита на лични данни.

Целият втори ден на двудневния форум бе посветен на измененията в ГПК. Проф. Валентина Попова разгледа новостите в призоваването, обезпеченията, в заповедното и регистърното производство и се спря подробно на казусите, поставени от участниците.

Лекторите на форума за ГПК, закона за мръсните пари и GDPR

Представяме лекторите на семинара Актуални правни проблеми  (по азбучен ред), който ще засегне теми като промените в ГПК, GDPR и закона за мерките срещу изпиране на пари. Събитието се провежда на 5 и 6  декември 2017 г. в Новотел София.

Анна Бюсон е Старши консултант в отдел Управление на риска, Делойт Одит.
Тя притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.
В ролята си на консултант, тя е участвала като член или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа, непрекъснатостта на процесите в над 150 български, македонски и сръбски фирми от различни индустрии. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг, одити и обучения.
В Делойт Одит е от началото на 2016 г., където се занимава с проекти, свързани с управление на риска, информационна сигурност, включително и с анализ за съответствие с изискванията на GDPR.

Г-жа Бюсон вече бе лектор на конференцията за GDPR, организирана съвместно с БАИТ на 5 октомври.

Анна Пенакова е адвокат, член на САК от 2002 г. Тя е завършила СУ „Климент Охридски“ и Институт за американско право в съдружие с Университета Джордж Вашингтон, Юридически факултет, Вашингтон, САЩ. Анна е и медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието от 2014 г. Тя специализира в следните области: Търговско и дружествено право; Преобразуване и придобиване на търговски дружества; Право на информационните технологии и електронните съобщения; Недвижими имоти и строителство; Околна среда, подземни богатства и управление на отпадъците; Обществени поръчки и концесии.

Проф. Валентина Попова, която ще представи промените в ГПК,
е един от изявените преподаватели по право в СУ „Климент Охридски“, където преподава от 1986 г. От 2012 г. и по настоящем е професор по граждански процес в СУ и ЮЗУ.
От 1994 год. е адвокат.
Включена е в списъка на синдиците на Министерството на правосъдието.
Проф. Попова е арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация и в АС към Асоциацията на микропредприятията и Арбитражния съд при КРИБ.
През 1994 год. е работила като експерт в работната група за законопроекта на част IV на Търговския закон “Несъстоятелност”, а през 1996-1998 г., 2000-2001г. в работните групи за законопроектите за нейното изменение; през 1995-1996 год. – в работната група за изменение и допълнение на ЗБКД в частта за особения надзор, оздравяването и несъстоятелността на банките. През 2003 -2004 г. е работила в работната група по българо-австрийската програма за изменение на част ІV на ТЗ „Несъстоятелност“.

Проф. Попова има множество научни публикации, както и становища по законопроектите за банковата несъстоятелност, измененията на ГПК, измененията на Несъстоятелността.
Била е лектор в семинарите по проблемите на несъстоятелността, както и за измененията в ГПК, организирани от “Центъра за обучение на магистрати”, Министерството на правосъдието, “Национален център за юридическо образование”, АПИС, СИЕЛА и други органи и организации.
Проф. Попова има специализации в Женевски университет (“Несъстоятелност”), три специализации в  Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität des Saarlandes, Саарбрюкен, две специализации в Университа в Кьолн, както и в Академия по европейско право – гр. Триир, Германия, Университета на Хайделберг, Германия и към НАТО.

Димитър Цвятков е адвокат в Си Ем Ес София от 2006 г. Завършва право в Университета Лудвиг Максимилиян в Мюнхен, Германия. Член е на Адвокатските колегии в Мюнхен и София.

Димитър фокусира работата си в областта на банковия, финансовия, корпоративния и данъчен сектор. Консултира сделки при финансиране на недвижими имоти, реструктурирания на договори за заем, изпълнения на обезпечения, както и по отношение на процедури по несъстоятелност и съдебни спорове. В допълнение към работата му с банки на национално и международно ниво, Димитър съветва и средни и големи предприятия по широк спектър от търговски въпроси, включително и във връзка с въпроси, касаещи съответствие със законодателството.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Четири актуални правни теми през декември

Economix.bg организира семинара Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември 2017 г., който ще обхване четири теми – ГПК, предстоящия закон за мерките срещу пране на пари, правилата за защита на личните данни и регистрацията на фондации и сдружения.

Първата тема, която засяга широк кръг лица, е очакваният нов закон за мерките срещу изпиране на пари.  Проектът, чието окончателно гласуване предстои през декември, предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ.

Основен лектор по тази тема е адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София. Компанията е юридически партньор на събитието.

Във втората част по желание на нашите клиенти ще обсъдим още веднъж темата за подготовката за въвеждане на Регламента за защита на личните данни. Лектор отново ще бъде Анна Бюсон, която ще акцентира върху практическите стъпки за постигане на съответствие с GDPR.

НПО, освен че са сред засегнатите от закона срещу изпирането на пари, подлежат на задължителна пререгистрация. Това се отнася до 45 хиляди юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения. Изискванията ще бъдат представени от адв. Анна Пенакова.

Основен фокус на форума са последните промени в ГПК, които засягат изпълнителното и заповедното производство и на които ще бъде посветен целият втори ден от семинара. Лектор ще бъде проф. Валентина Попова, преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ЮЗУ.

Форумът е в зала Париж на Новотел София – бул. Цариградско шосе 115Н. На разположение на гостите има паркинг. Най-близка спирка на обществения транспорт е  УМБАЛ Св. Анна (тролеи 1, 5, 3, 6, 8, автобуси 84, 76 184, 204, 213, 304, 305, 306, 604)

ПРОГРАМА

5 декември 2017

08:4509:00

Регистрация

09:0010:30

Предстоящият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: адв. Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·         Правна рамка за законопроекта и примери от други държавни членки на ЕС
·         Кръгът от засегнати лица от приложното поле на законопроекта

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:4511:30

Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·        Регистър на действителните собственици
·         Административни мерки по прилагане на закона

11:30-12:00

Кафе-пауза

12:00-12:15

Новости в регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

Единна входна точка. Пререгистрация на ЮЛНЦ

Лектор: Бианка Трифонова, началник Информационни системи и регистри в Агенцията по вписвания

12:15-13:00

ЮЛНЦ – Новости в режима на регистрация. Пререгистрация

Лектор: Анна Пенакова, адвокат

13:00-13:15

Въпроси – отговори

13:1513:45

Кафе-пауза. Регистрация следобедна сесия

13:4515:15

Новите правила за защита на личните данни (GDPR). Практически стъпки

Лектор: Анна Бюсон, консултант

15:15-15:30

Въпроси-отговори. Закриване

 

6 декември 2017

9:15-9:30

Регистрация

09:3011:00

Последните изменения в ГПК (начало)

Акценти:

Измененията по отношение на призоваванията, таксите, разноските и подсъдността Измененията в касационното производство. Измененията в обезпечителното производство

Измененията в заповедното производство

Измененията в изпълнителния процес

Компетентност. Покана за доброволно изпълнение. Особен представител. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. Обжалване. Съразмерност. Несеквестируемост. Присъединяване на кредитори. Електронен запор върху вземане по сметка в банка.

Измененията по отношение на оценката. Непротивопоставимост. Изменения при наддаването в публичната продан и въвода във владение на купувача. Електронен публичен търг, изпълнение върху обособена част от предприятие, изпълнение върху обекти индустриална собственост

Лектор: Проф. Валентина Попова

11:00-11:30

Кафе-пауза

11:3013:00

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

13:00-14:00

Обедна пауза

14:00-15:30

Последните изменения в ГПК (продължение)

  • Лектор: Проф. Валентина Попова

Лекция и дискусия

15:3016:00

Кафе-пауза

16:0016:45

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

16:45

Закриване

 

Забележка: Отстъпките за бройка са приложени в общата цена.

Максим Черути: Трябва да гарантираме дългосрочните командировки в ЕС

Приветствие на Максим Черути – директор на отдела по социални въпроси, BUSINESS EUROPE до участниците в Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност.


Дами и господа, удоволствие е да бъда с вас днес, но от дистанция, тъй като не мога да бъда в София на тази конференция.
Познавате Business Europe – европейска конфередация на частни предприятия и също така социален партньор на европейско ниво.
Темата за командироване на работници е много важна за нас и я следим с голям интерес, опитвайки се да представим позицията на европейския бизнес с цел да избегнем вредни последици от законодателството за командированите работници.
Както вероятно знаете, директивата за командированите работници (PWD) е важен акт на ЕС от 1996. Тя осигурява едно от условията за по-добро предоставяне на услуги на единния пазар, но също и защитата на работниците, когато са командировани в различни страни. За целта съществуват правила за условията на труд, които да бъдат съблюдавани през времето на командироване.
Това са правилата на играта, които като цяло са приложими. От друга страна, през последните години има нарастващи политически дискусии, свързани с някои ситуации, при които правилата за командировани работници невинаги се спазват. Но съществува объркване. От една страна, има ситуации съществуващите правила не се прилагат. От друга, като резултат от този процес се предлага ревизия на PWD от 1996. Ние бяхме против тази ревизия защото виждаме перспектива в по-доброто прилагане на Директивата за изпълнение на PWD, която бе приета през 2014 г. след дълъг дебат. Вместо това ЕК реши да предложи ревизия и сега дискутираме в Европейския парламент основните предлагани промени.
Вашата конференция днес е важна, тъй като идва много навреме. Двете институции и парламентът (ЕП) на 16 октомври гласуваха в комитета по заетостта и освен това протича дискусия в страните-членки.
Искам да представя няколко ключови послания за актуалното положение и нашата позиция. За нас като представител на компании с различен мащаб е важно нуждите на всички сектори на икономиката, особено свързани с дълго командироване – от 24 месеца или повече, да бъдат запазени. Много индустрии в Европа наистина се нуждаят от достъп до работна сила. Това също е въпрос на конкурентоспособност и на приноса на услугите за ръста на икономиката.
Затова е важно всяко решение, което бъде намерено от двете институции, да запази капацитета на страните в споразумението за командироване и да е приложимо във всички страни-членки. В противен случай ще има като последица ниска ангажираност и по-малко възможности за работниците и предприятията за командироване. Ще бъде наистина нежелан резултат. Така че трябва да гарантираме приложимостта на по-дългосрочните командировки.
Също много важно е предложението на ЕК за възнаграждението. Намерението е съществуващото изискване за минимални ставки заплащане да се избегне, минималните ставки предлагат защита на командированите работници. Важно е да се разбере какво покриват тези минимални ставки. Може да бъде постигнат известен напредък в това направление.
Също така е важно да се избегнат мерки, които биха направили по-трудно за компаниите да работят като подизпълнители на единния пазар и това също засяга дискусията за командированите работници.
Последно, но не по важност, Европейският парламент предлага да се разшири съществуващата правна основа на единния пазар до социалната правна рамка. Мислим, че това може да отиде в грешна посока, тъй като тази директива е за единния пазар и нейната цел е да насърчи предоставянето на услуги.
Благодаря за вниманието. За мен беше удоволствие да бъда с вас и да ви дам идея за нуждите на бизнеса и неговите приоритети в този дебат.
Желая ви хубава дискусия.

 

Лекторите на форума за трудовата мобилност

Събитието на 17 октомври събира представители на правителството и бизнеса, както и водещи експерти.

Бисер Петков

Бисер Петков е министър на труда и социалната политика от май 2017 г.

Той има магистърска степен по “Икономика и организация на вътрешната търговия” в Университета за национално и световно стопанство. Участвал е в редица специализации и обучения, сред които „Икономика на предприятието” във Виенския университет, Австрия, „Публични финанси” в Университета на гр. Лестър, Англия, както и краткосрочни специализации, организирани от Института на Световната банка по въпроси на пенсионната реформа. Доктор е по икономика.

През 1988 г. започва професионалния си път като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент. Има над 40 научни публикации, в това число учебници, монографии и др.

От 2002 до 2003 г. е председател на Държавната Агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет. През месец март 2003 г. е избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като заема този пост до месец май 2009 г.

От 8 септември 2011 г. с решение на Народното събрание е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. Парламентът го преизбира на поста с нов четиригодишен мандат. В периода 2013-2016 г. е член на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Димитър Бранков

Димитър Бранков е заместник-председател на БСК. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и в Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент.

През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН.

През 1992г. постъпва на работа в Българската стопанска камара като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, а от м. декември 2008 г., е зам.-председател на БСК.

Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт „Отворено общество“. Член на Американската икономическа асоциация. От 2009 до 2014 е зам-председател на УС на Българската макроикономическа асоциация. Член на Euro Team към DG ECFIN на Европейската комисия, експерт към CBPP–Washington по бюджетна прозрачност, консултативен член на раб. група 31 “Европа 2020” за Национална програма за реформи. Магистър по финанси, с интереси към фискална политика и икономическо развитие. Има специализации от Wharton School (University of Pennsylvania and Coursera) и Melbourne University и квалификационни курсове към МВФ, Световната банка и др. Носител на награда „Черноризец Храбър“, награда за принос към свободата на духа, почетен знак на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, както и на специална награда „Гражданска позиция, провокираща дебат“ на ФРГИ.

Йордан Арабаджиев

Йордан Арабаджиев е изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи от 2014 г. Той е завършил Транспорт и енергетика със специализация по Автотранспортна техника. В началото на своята кариера работи като преподавател в ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров“. В продължение на 9 години ръководи Регионалната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – гр. Пловдив. В периода 2011-2013 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Валентина Лукова

Валентина Лукова е Старши мениджър Данъчен отдел на Делойт България.
Работи в Делойт от 2004 г. и е специализирана в лични данъци и осигуряване, включително в трансгранична ситуация.

Завършила е УНСС.

Миглена Мичева

Миглена  работи в Делойт от 2005 г., като понастоящем е мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл.

Тя е магистър по право от Софийския университет и има специализации в College of Law, Великобритания. Миглена има дългогодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на търговското право и трудовото право.

В експертната част ще се включат още Стоянка Йорданова, главен юрисконсулт в НАП, както и Галя Кабаджова, главен инспектор в дирекция Международна трудова миграция на Главна инспекция по труда.

Регистрирайте се за участие тук

Нов форум за социалния дъмпинг

Горещата тема за командированите работници ще бъде обсъдена по време на конференцията Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност, която се организира със съдействието на Българска стопанска камара на 17 октомври.

Има ли риск дискусията за директивата за командированите работници да предреши дебата по изграждането на социалния стълб в Европа? Възможна ли е другата гледна точка – България трябва да се противопостави на износа на трудови ресурси, в чието образование е инвестирала? Ако се затвори границата пред временната емиграция, няма ли да дадем тласък на постоянната? По какъв начин изискванията за равно заплащане ограничават трудовата мобилност? Как това ще се отрази на конкурентоспособността на българските компании?

Това са само част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в първата част.

Във втората част експертите ще разяснят приложимите правила за различните хипотези – например, при вътрешно корпоративен трансфер. Ще търсим отговори на следните въпроси: Кога се прилага директивата за командированите работници и кога е налице обикновена командировка? Има ли изключение за транспортните работници? Какви са процедурите, когато трябва да се съблюдава законодателството на различни страни? Какво означава командироване в рамките на предоставяне на услуги?

Програма