Лекторите на Актуални данъчни и счетоводни проблеми

семинар

Лекторите на двудневния форум Актуални данъчни и счетоводни проблеми  са изявени професионалисти. Представяме ги по реда на тяхното участие.

 

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ

Валентина Василева

Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство – ЗДДС, ЗКПО и СИДДО. Валя Василева е лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.

От 2000 г. досега е публикувала десетки статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика.

Димитър Войнов

Димитър Войнов е данъчен консултант. Той е завършил Счетоводство и контрол и Финанси в УНСС.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, като е участвал в разработване на законопроекти и указания. От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на счетоводното и данъчното законодателство. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Димитър Войнов има редица публикации в областта на счетоводното законодателство и преките данъци.

Елеонора Сергиева

Елеонора Сергиева е партньор в „Попов, Арнаудов и партньори“, Управляващ екип “Данъчно, финансово и административно право”. Тя е член на Софийска адвокатска колегия от 2002 г. Дипромиран магистър по право от Университет за национално и световно стопанство. Сергиева има специализация в областта на данъчно, финансовото и административно право. Тя е консултирала данъчни аспекти и ефекти при сделки, свързани със стартиране, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, финансирания, придобивания и продажби на активи, предприятия или части от такива. Ръководила е процеси по подготовка, управление, мониторинг и верификация на проекти с европейско финансиране и други грантови схеми, включително предварителен и последващ контрол за законосъобразност при разходването на средствата по по проекти, финансирани по оперативни програми. Сергиева е била също ръководител на проекти в областта на повишаване на управленски и административен капацитет, намаляване на административната тежест и реализация на електронното управление.

СЕСИЯ ПРЕЗ АПРИЛ

 

Даниела Петкова

EYДаниела Петкова е одит партньор в EY България и лидер на услугите, свързани с консултации и обучения по финансово-отчетни въпроси. Тя отговаря за управлението на качеството и риска на одиторската практика на EY в България. Даниела е регистриран одитор (дипломиран-експерт счетоводител) към Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България, член е на английската Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (АCCA) и също така е сертифициран вътрешен одитор (CIA). Тя е преподавател по външен и вътрешен одит в СУ „Св. Климент Охридски“ и е председател на Съвета по професионална етика към ИДЕС.

Иван Антонов

Иван АнтоновИван Антонов e главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на НАП.
Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

 

 

Бенислав Вътев

Бенислав е младши асоцииран партньор в „Попов, Арнаудов и партньори“. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Член е на Софийската адвокатска колегия от 2016 г. и има придобита правоспособност като медиатор през същата година. Бенислав Вътев има опит и експертиза в сферата на вещното, търговското, трудовото и административното право, процесуално представителство, както и защита на личните данни.

Програмата е тук

Регистрация за Актуални данъчни проблеми

Нов данъчен форум – СИДДО, МСФО, ЗДДС, ЗКПО

Медийна лаборатория организира форума Бизнес тема: Актуални данъчни и счетоводни проблеми.

Информационен партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Събитието ще засегне теми като:
– Международните стандарти за финансова отчетност;
– Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в светлината на BEPS;
– Актуални проблеми на ЗКПО и ЗДДС;
– Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс.

Форумът е насочен към финансови директори, главни счетоводители, консултанти и ръководители съответствие, като програмата през първия ден е ориентирана към средни и големи компании и/или компании, които имат бизнес с чужбина.

ПРОГРАМА

Първа част

28 февруари

 

9:15-10:45 Актуални проблеми на ЗКПО

Акценти: Облагане на личното потребление и скрито разпределение на печалбата.

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

10:45-11:15 Кафе пауза

11:15-12:00 Актуални проблеми на ЗКПО

Акцент: Преход към МСФО

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

12:00-13:00 Обедна почивка

13:00-14:30 Актуални проблеми на ЗДДС

Акценти: Корекции на ползван данъчен кредит.

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-15:45 Актуални проблеми на ЗДДС
Акценти: Практика на Съда на ЕС – последни решения във връзка с ДДС

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

15:45-17:00 Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс

Лектор: Елеонора Сергиева (Попов, Арнаудов и партньори)

Втора част

17 май 2018

10:00-11:30

TBA

11:30-12:00 Кафе пауза

12:00-13:30 Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

Акценти:
Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

13:30-14:00 Обедна почивка

14:00-16:00 Преглед на най-важните промени и нови разпоредби, които въвежда Многостранната конвенция

Акценти:

  • Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB)
  • Новите правила за формиране на място на стопанска дейност (МСД)

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

16:30-17:30 Нови изисквания към документацията и отчетността в светлината на GDPR

Лектор: адв. Бенислав Вътев (Попов, Арнаудов и партньори)

Акценти: Документиране на процесите по обработване на лични данни;
Счетоводната документация като източник на лични данни – как и колко време да съхраняваме;
Нововъведения в принципа на документиране на отношенията администратор – обработващ личните данни;
Документиране на съгласието за обработване на лични данни;
Отчетност при пробив в сигурността.

Регистрация Актуални данъчни проблеми