Лекторите на Новите правила за защита на личните данни

gdpr

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Дарина Балтаджиева се присъединява към Си Ем Ес през 2005 г. и понастоящем е партньор в адвокатското дружество. Фокусира се предимно върху Търговско право и Недвижими имоти.

Тя предоставя правна помощ на клиентите си както по текущи бизнес въпроси, така и при сложни транзакции. Промишлените сектори, в които се фокусира, включват ритейл, производство, недвижими имоти и строителство. Дарина има богат опит в консултирането на клиенти по търговски въпроси като Общи условия, рамкови споразумения, франчайзинг, дистрибуция. В допълнение към това, има опит в областта на корпоративното управление и compliance политиките, включително относно различни регулаторни теми като защита на личните данни, пране на пари, лицензионни режими.

Мая Александрова се присъединява към Си Ем Ес през 2007 г. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Тя има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти в областта на дружественото право и корпоративно управление, сделки по сливания и придобивания, както и в предоставянето на правни съвети по въпроси, свързани със защитата на лични данни и мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма. Освен това, Мая Александрова има богат опит в областта на трудовото право, регулаторните въпроси и процедури за съответствие, както и в координация с контролните органи и съдействие за необходимите регистрации.

Станислав Анков е старши сътрудник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, където работи от 2011 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Пловдивска адвокатска колегия от декември 2014 г. Занимава се с търговско, корпоративно, фармацевтично, потребителско и конкурентно право. В областта на защитата на личните данни има опит с процедури по регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защитата на личните данни, изготвяне на договори между администратори и обработващи и на уведомления за обработване  на лични данни (privacy notices), имплементация на групово ниво на системи и приложения, които имат отношение към обработването на лични данни, трансфери на лични данни в държави извън ЕС и др. Понастоящем консултира клиенти по въпроси, свързани с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на GDPR.

Петър Коцев е Директор „Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“ в „ТехноЛогика“ АД. Дипломиран от Технически университет – София. Има опит в сферата на автоматизацията на монтажа на печатни платки в Института по радиоелектроника и технологии. В ТехноЛогика е от 1992 г. като член на маркетинг екипа и като директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“.

GDPR за напреднали – 6 март 2018

Медийна лаборатория организира на 6 март 2018 г. нов форум за регламента за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г.

За нас е удоволствие да съобщим, че отново партньор на събитието е БАИТ.

Форумът е насочен към широк кръг представители на бизнеса, като цели да влезе в дълбочина на проблемите и ще бъде максимално практически ориентиран. Това е важно за нашите клиенти, тъй като остава много малко време, преди регламентът да започне да действа. Смятаме, че повечето компании вече са наясно с основните промени, които регламентът налага и затова няма да повтаряме темите, които бяха изяснени по време на предходната конференция, проведена на 5 октомври 2017 г.

Форумът на 6 март ще разглежда конкретни казуси, като темите ще се определят и на база на предварително поставени въпроси (при спазване на правилата за конференциите)

Репортаж от предишния форум за GDPR тук

ПРОГРАМА

9:30-10:15 Новият регламент за защита на лични данни – ключови промени

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на лични данни

10:15-11:15 Кога и как да извършим оценка на въздействието върху защитата на данните. Практически примери

Лектори: Дарина Балтаджиева и Мая Александрова (СиЕмЕс София)

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Актуализиране на договорите с клиенти и доставчици на услуги в светлината на GDPR
Акценти: Новите изисквания към споразуменията между администратор и обработващ.

Основания за обработване на лични данни
Акценти: Съдържание на Privacy Notice.

Лектори: адв. Станислав Анков (Йорданова, Ризова и Партньори)

13:00-13:45 Обедна почивка

13:45-14:45 Изисквания към информационните  системи за управление на човешки ресурси

Лектор: Петър Коцев („ТехноЛогика”)

14:45-15:15 Кафе пауза

15:15-16:00 Дискусия с участието на лекторите по предварително поставени въпроси

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Метод на плащане: само по банков път

Банкови детайли на доставчика
Общинска банка
BG57 SOMB 9130 1062 0339 01
SOMBBGSF

Лекторите на форума за GDPR

Кои са лекторите на Бизнес тема – Новите правила за защита на лични данни, които ще ви помогнат да се подготвите за прилагането на GDPR?

Венцислав Караджов

КЗЛД
Венцислав Караджов

Венцислав Караджов е Председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29).

Работната група по чл. 29 е независим консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия. Съставът на Работната група включва ръководителите на надзорните органи за защита на данните на физическите лица на всяка от 28те държави членки на ЕС.

Г-н Караджов е бил юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация „Трансперънси Интернешънъл” (Transparency International). Работил е по проекти на международни институции като Европейската комисия, Американската Агенция за Международно Развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата на ООН за развитие. Заемал е различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. Бил е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията, както и главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. До избирането му за председател на Комисията за защита на личните данни през 2014 г. Венцислав Караджов е бил член на Централната избирателна комисия на Република България.

Цанко Цолов

КЗЛД
Цанко Цолов

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Анна Бюсон

Анна Бюсон
Анна Бюсон

Анна Бюсон е Старши консултант в отдел Управление на риска, Делойт Одит.
Тя притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.
В ролята си на консултант, тя е участвала каточлен или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа, непрекъснатостта на процесите в над 150 български, македонски и сръбски фирми от различни индустрии. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг, одити и обучения.
В Делойт Одит е от началото на 2016 г., където се занимава с проекти, свързани с управление на риска, информационна сигурност, включително и с анализ за съответствие с изискванията на GDPR.

Ина Найденова

Ина Найденова

Ина Найденова е специалист по проектиране и разработка на информационни системи с над 16 годишен стаж. От 2005 година тя работи като софтуерен консултант във фирма ТехноЛогика – водеща българска софтуерна фирма, развиваща комплексна дейност в областта на информационните технологии от 1990 г. Работата по различни проекти я запознава със системи, използвани в множество сфери на дейност – банкови институции, застрахователни и пенсионни дружества, телекоми, електроразпределителни дружества и др. През периода 2002 – 2005 година Ина работи като преподавател в Факултета по Математика и Информатика на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, където няколко години по-късно защитава докторската си степен в областта на Data Warehouse и Business Intelligence технологиите.

Форум за личните данни

Лични данни

ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ! ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НОВОТО СЪБИТИЕ

Информационен партньор

БАИТ

Медиен партньор

 

На 5 октомври 2017 г. в София, Капитал форт, ще се състои конференция

Бизнес тема: Новите правила за защита на лични данни.

Събитието ще събере представители на администрацията и бизнеса, включително представители на банките и ИТ сектора.

Лекторите ще представят новия Общ регламент за защита на личните данни, който ще се прилага от май 2018 г. и засяга на практика всички компании.

Ще бъдат разгледани практически аспекти, свързани с влиянието на новите изисквания за криптиране и заличаване на лични данни върху доставчиците на ИТ услуги, агенции за подбор на персонал, училища и болници, счетоводни къщ­и, финансови институции.

Вижте локацията

 ПРОГРАМА

9:00-9:30 часа Регистрация.

9:309:45 часа Откриване: Философията на новия регламент за личните данни

Лектор: Венцислав Караджов , председател на Комисията за защита на личните данни

9:45-10:30 часа Лекция:  Нови задължения на администраторите на лични данни и обработващите лични данни. Видове лични данни. Определяне на длъжностно лице. Регистри. Защо етичният кодекс е  важен за браншовите организации?

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

10:30-10:45 часа Въпроси

10:4511:00 часа Кафе пауза

11:00-11:45 часа Лекция: GDPR – откъде да започнем? Практически стъпки за постигане на съответствие с изискванията на регламента

Лектор: Анна Бюсон, консултант

11:45-12:30 часа  Лекция: Технологични мерки. Какво трябва да знаят ИТ отделите за GDPR?

Лектор: Ина Найденова, консултант, представител на БАИТ

12:30-12:55 часа Дискусия: Профилиране и заличаване на лични данни. Изрично съгласие на служителя при събиране на определени лични данни.  Други критични области

(с възможност за онлайн задаване на въпроси от участниците по време на самата дискусия)

12:55 часа Закриване и възможност за неутъркинг

За контакти: office@economix.bg, тел. 359878914434