Максим Черути: Трябва да гарантираме дългосрочните командировки в ЕС

Приветствие на Максим Черути – директор на отдела по социални въпроси, BUSINESS EUROPE до участниците в Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност.


Дами и господа, удоволствие е да бъда с вас днес, но от дистанция, тъй като не мога да бъда в София на тази конференция.
Познавате Business Europe – европейска конфередация на частни предприятия и също така социален партньор на европейско ниво.
Темата за командироване на работници е много важна за нас и я следим с голям интерес, опитвайки се да представим позицията на европейския бизнес с цел да избегнем вредни последици от законодателството за командированите работници.
Както вероятно знаете, директивата за командированите работници (PWD) е важен акт на ЕС от 1996. Тя осигурява едно от условията за по-добро предоставяне на услуги на единния пазар, но също и защитата на работниците, когато са командировани в различни страни. За целта съществуват правила за условията на труд, които да бъдат съблюдавани през времето на командироване.
Това са правилата на играта, които като цяло са приложими. От друга страна, през последните години има нарастващи политически дискусии, свързани с някои ситуации, при които правилата за командировани работници невинаги се спазват. Но съществува объркване. От една страна, има ситуации съществуващите правила не се прилагат. От друга, като резултат от този процес се предлага ревизия на PWD от 1996. Ние бяхме против тази ревизия защото виждаме перспектива в по-доброто прилагане на Директивата за изпълнение на PWD, която бе приета през 2014 г. след дълъг дебат. Вместо това ЕК реши да предложи ревизия и сега дискутираме в Европейския парламент основните предлагани промени.
Вашата конференция днес е важна, тъй като идва много навреме. Двете институции и парламентът (ЕП) на 16 октомври гласуваха в комитета по заетостта и освен това протича дискусия в страните-членки.
Искам да представя няколко ключови послания за актуалното положение и нашата позиция. За нас като представител на компании с различен мащаб е важно нуждите на всички сектори на икономиката, особено свързани с дълго командироване – от 24 месеца или повече, да бъдат запазени. Много индустрии в Европа наистина се нуждаят от достъп до работна сила. Това също е въпрос на конкурентоспособност и на приноса на услугите за ръста на икономиката.
Затова е важно всяко решение, което бъде намерено от двете институции, да запази капацитета на страните в споразумението за командироване и да е приложимо във всички страни-членки. В противен случай ще има като последица ниска ангажираност и по-малко възможности за работниците и предприятията за командироване. Ще бъде наистина нежелан резултат. Така че трябва да гарантираме приложимостта на по-дългосрочните командировки.
Също много важно е предложението на ЕК за възнаграждението. Намерението е съществуващото изискване за минимални ставки заплащане да се избегне, минималните ставки предлагат защита на командированите работници. Важно е да се разбере какво покриват тези минимални ставки. Може да бъде постигнат известен напредък в това направление.
Също така е важно да се избегнат мерки, които биха направили по-трудно за компаниите да работят като подизпълнители на единния пазар и това също засяга дискусията за командированите работници.
Последно, но не по важност, Европейският парламент предлага да се разшири съществуващата правна основа на единния пазар до социалната правна рамка. Мислим, че това може да отиде в грешна посока, тъй като тази директива е за единния пазар и нейната цел е да насърчи предоставянето на услуги.
Благодаря за вниманието. За мен беше удоволствие да бъда с вас и да ви дам идея за нуждите на бизнеса и неговите приоритети в този дебат.
Желая ви хубава дискусия.

 

Лекторите на форума за трудовата мобилност

Събитието на 17 октомври събира представители на правителството и бизнеса, както и водещи експерти.

Бисер Петков

Бисер Петков е министър на труда и социалната политика от май 2017 г.

Той има магистърска степен по “Икономика и организация на вътрешната търговия” в Университета за национално и световно стопанство. Участвал е в редица специализации и обучения, сред които „Икономика на предприятието” във Виенския университет, Австрия, „Публични финанси” в Университета на гр. Лестър, Англия, както и краткосрочни специализации, организирани от Института на Световната банка по въпроси на пенсионната реформа. Доктор е по икономика.

През 1988 г. започва професионалния си път като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент. Има над 40 научни публикации, в това число учебници, монографии и др.

От 2002 до 2003 г. е председател на Държавната Агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет. През месец март 2003 г. е избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като заема този пост до месец май 2009 г.

От 8 септември 2011 г. с решение на Народното събрание е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. Парламентът го преизбира на поста с нов четиригодишен мандат. В периода 2013-2016 г. е член на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Димитър Бранков

Димитър Бранков е заместник-председател на БСК. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и в Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент.

През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН.

През 1992г. постъпва на работа в Българската стопанска камара като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, а от м. декември 2008 г., е зам.-председател на БСК.

Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт „Отворено общество“. Член на Американската икономическа асоциация. От 2009 до 2014 е зам-председател на УС на Българската макроикономическа асоциация. Член на Euro Team към DG ECFIN на Европейската комисия, експерт към CBPP–Washington по бюджетна прозрачност, консултативен член на раб. група 31 “Европа 2020” за Национална програма за реформи. Магистър по финанси, с интереси към фискална политика и икономическо развитие. Има специализации от Wharton School (University of Pennsylvania and Coursera) и Melbourne University и квалификационни курсове към МВФ, Световната банка и др. Носител на награда „Черноризец Храбър“, награда за принос към свободата на духа, почетен знак на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, както и на специална награда „Гражданска позиция, провокираща дебат“ на ФРГИ.

Йордан Арабаджиев

Йордан Арабаджиев е изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи от 2014 г. Той е завършил Транспорт и енергетика със специализация по Автотранспортна техника. В началото на своята кариера работи като преподавател в ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров“. В продължение на 9 години ръководи Регионалната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – гр. Пловдив. В периода 2011-2013 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Валентина Лукова

Валентина Лукова е Старши мениджър Данъчен отдел на Делойт България.
Работи в Делойт от 2004 г. и е специализирана в лични данъци и осигуряване, включително в трансгранична ситуация.

Завършила е УНСС.

Миглена Мичева

Миглена  работи в Делойт от 2005 г., като понастоящем е мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл.

Тя е магистър по право от Софийския университет и има специализации в College of Law, Великобритания. Миглена има дългогодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на търговското право и трудовото право.

В експертната част ще се включат още Стоянка Йорданова, главен юрисконсулт в НАП, както и Галя Кабаджова, главен инспектор в дирекция Международна трудова миграция на Главна инспекция по труда.

Регистрирайте се за участие тук

Нов форум за социалния дъмпинг

Горещата тема за командированите работници ще бъде обсъдена по време на конференцията Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност, която се организира със съдействието на Българска стопанска камара на 17 октомври.

Има ли риск дискусията за директивата за командированите работници да предреши дебата по изграждането на социалния стълб в Европа? Възможна ли е другата гледна точка – България трябва да се противопостави на износа на трудови ресурси, в чието образование е инвестирала? Ако се затвори границата пред временната емиграция, няма ли да дадем тласък на постоянната? По какъв начин изискванията за равно заплащане ограничават трудовата мобилност? Как това ще се отрази на конкурентоспособността на българските компании?

Това са само част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в първата част.

Във втората част експертите ще разяснят приложимите правила за различните хипотези – например, при вътрешно корпоративен трансфер. Ще търсим отговори на следните въпроси: Кога се прилага директивата за командированите работници и кога е налице обикновена командировка? Има ли изключение за транспортните работници? Какви са процедурите, когато трябва да се съблюдава законодателството на различни страни? Какво означава командироване в рамките на предоставяне на услуги?

Програма