Лекторите на Новите правила за защита на личните данни

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Дарина Балтаджиева се присъединява към Си Ем Ес през 2005 г. и понастоящем е партньор в адвокатското дружество. Фокусира се предимно върху Търговско право и Недвижими имоти.

Тя предоставя правна помощ на клиентите си както по текущи бизнес въпроси, така и при сложни транзакции. Промишлените сектори, в които се фокусира, включват ритейл, производство, недвижими имоти и строителство. Дарина има богат опит в консултирането на клиенти по търговски въпроси като Общи условия, рамкови споразумения, франчайзинг, дистрибуция. В допълнение към това, има опит в областта на корпоративното управление и compliance политиките, включително относно различни регулаторни теми като защита на личните данни, пране на пари, лицензионни режими.

Мая Александрова се присъединява към Си Ем Ес през 2007 г. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Тя има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти в областта на дружественото право и корпоративно управление, сделки по сливания и придобивания, както и в предоставянето на правни съвети по въпроси, свързани със защитата на лични данни и мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма. Освен това, Мая Александрова има богат опит в областта на трудовото право, регулаторните въпроси и процедури за съответствие, както и в координация с контролните органи и съдействие за необходимите регистрации.

Станислав Анков е старши сътрудник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, където работи от 2011 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Пловдивска адвокатска колегия от декември 2014 г. Занимава се с търговско, корпоративно, фармацевтично, потребителско и конкурентно право. В областта на защитата на личните данни има опит с процедури по регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защитата на личните данни, изготвяне на договори между администратори и обработващи и на уведомления за обработване  на лични данни (privacy notices), имплементация на групово ниво на системи и приложения, които имат отношение към обработването на лични данни, трансфери на лични данни в държави извън ЕС и др. Понастоящем консултира клиенти по въпроси, свързани с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на GDPR.

Петър Коцев е Директор „Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“ в „ТехноЛогика“ АД. Дипломиран от Технически университет – София. Има опит в сферата на автоматизацията на монтажа на печатни платки в Института по радиоелектроника и технологии. В ТехноЛогика е от 1992 г. като член на маркетинг екипа и като директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“.