Лекторите на форума за GDPR

Кои са лекторите на Бизнес тема – Новите правила за защита на лични данни, които ще ви помогнат да се подготвите за прилагането на GDPR?

Венцислав Караджов

КЗЛД
Венцислав Караджов

Венцислав Караджов е Председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29).

Работната група по чл. 29 е независим консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия. Съставът на Работната група включва ръководителите на надзорните органи за защита на данните на физическите лица на всяка от 28те държави членки на ЕС.

Г-н Караджов е бил юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация „Трансперънси Интернешънъл” (Transparency International). Работил е по проекти на международни институции като Европейската комисия, Американската Агенция за Международно Развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата на ООН за развитие. Заемал е различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. Бил е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията, както и главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. До избирането му за председател на Комисията за защита на личните данни през 2014 г. Венцислав Караджов е бил член на Централната избирателна комисия на Република България.

Цанко Цолов

КЗЛД
Цанко Цолов

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Анна Бюсон

Анна Бюсон
Анна Бюсон

Анна Бюсон е Старши консултант в отдел Управление на риска, Делойт Одит.
Тя притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.
В ролята си на консултант, тя е участвала каточлен или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа, непрекъснатостта на процесите в над 150 български, македонски и сръбски фирми от различни индустрии. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг, одити и обучения.
В Делойт Одит е от началото на 2016 г., където се занимава с проекти, свързани с управление на риска, информационна сигурност, включително и с анализ за съответствие с изискванията на GDPR.

Ина Найденова

Ина Найденова

Ина Найденова е специалист по проектиране и разработка на информационни системи с над 16 годишен стаж. От 2005 година тя работи като софтуерен консултант във фирма ТехноЛогика – водеща българска софтуерна фирма, развиваща комплексна дейност в областта на информационните технологии от 1990 г. Работата по различни проекти я запознава със системи, използвани в множество сфери на дейност – банкови институции, застрахователни и пенсионни дружества, телекоми, електроразпределителни дружества и др. През периода 2002 – 2005 година Ина работи като преподавател в Факултета по Математика и Информатика на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, където няколко години по-късно защитава докторската си степен в областта на Data Warehouse и Business Intelligence технологиите.