Лекторите на форума за трудовата мобилност

Събитието на 17 октомври събира представители на правителството и бизнеса, както и водещи експерти.

Бисер Петков

Бисер Петков е министър на труда и социалната политика от май 2017 г.

Той има магистърска степен по “Икономика и организация на вътрешната търговия” в Университета за национално и световно стопанство. Участвал е в редица специализации и обучения, сред които „Икономика на предприятието” във Виенския университет, Австрия, „Публични финанси” в Университета на гр. Лестър, Англия, както и краткосрочни специализации, организирани от Института на Световната банка по въпроси на пенсионната реформа. Доктор е по икономика.

През 1988 г. започва професионалния си път като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент. Има над 40 научни публикации, в това число учебници, монографии и др.

От 2002 до 2003 г. е председател на Държавната Агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет. През месец март 2003 г. е избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като заема този пост до месец май 2009 г.

От 8 септември 2011 г. с решение на Народното събрание е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. Парламентът го преизбира на поста с нов четиригодишен мандат. В периода 2013-2016 г. е член на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Димитър Бранков

Димитър Бранков е заместник-председател на БСК. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и в Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент.

През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН.

През 1992г. постъпва на работа в Българската стопанска камара като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, а от м. декември 2008 г., е зам.-председател на БСК.

Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт „Отворено общество“. Член на Американската икономическа асоциация. От 2009 до 2014 е зам-председател на УС на Българската макроикономическа асоциация. Член на Euro Team към DG ECFIN на Европейската комисия, експерт към CBPP–Washington по бюджетна прозрачност, консултативен член на раб. група 31 “Европа 2020” за Национална програма за реформи. Магистър по финанси, с интереси към фискална политика и икономическо развитие. Има специализации от Wharton School (University of Pennsylvania and Coursera) и Melbourne University и квалификационни курсове към МВФ, Световната банка и др. Носител на награда „Черноризец Храбър“, награда за принос към свободата на духа, почетен знак на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, както и на специална награда „Гражданска позиция, провокираща дебат“ на ФРГИ.

Йордан Арабаджиев

Йордан Арабаджиев е изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи от 2014 г. Той е завършил Транспорт и енергетика със специализация по Автотранспортна техника. В началото на своята кариера работи като преподавател в ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров“. В продължение на 9 години ръководи Регионалната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – гр. Пловдив. В периода 2011-2013 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Валентина Лукова

Валентина Лукова е Старши мениджър Данъчен отдел на Делойт България.
Работи в Делойт от 2004 г. и е специализирана в лични данъци и осигуряване, включително в трансгранична ситуация.

Завършила е УНСС.

Миглена Мичева

Миглена  работи в Делойт от 2005 г., като понастоящем е мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл.

Тя е магистър по право от Софийския университет и има специализации в College of Law, Великобритания. Миглена има дългогодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на търговското право и трудовото право.

В експертната част ще се включат още Стоянка Йорданова, главен юрисконсулт в НАП, както и Галя Кабаджова, главен инспектор в дирекция Международна трудова миграция на Главна инспекция по труда.

Регистрирайте се за участие тук