Максим Черути: Трябва да гарантираме дългосрочните командировки в ЕС

Приветствие на Максим Черути – директор на отдела по социални въпроси, BUSINESS EUROPE до участниците в Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност.


Дами и господа, удоволствие е да бъда с вас днес, но от дистанция, тъй като не мога да бъда в София на тази конференция.
Познавате Business Europe – европейска конфередация на частни предприятия и също така социален партньор на европейско ниво.
Темата за командироване на работници е много важна за нас и я следим с голям интерес, опитвайки се да представим позицията на европейския бизнес с цел да избегнем вредни последици от законодателството за командированите работници.
Както вероятно знаете, директивата за командированите работници (PWD) е важен акт на ЕС от 1996. Тя осигурява едно от условията за по-добро предоставяне на услуги на единния пазар, но също и защитата на работниците, когато са командировани в различни страни. За целта съществуват правила за условията на труд, които да бъдат съблюдавани през времето на командироване.
Това са правилата на играта, които като цяло са приложими. От друга страна, през последните години има нарастващи политически дискусии, свързани с някои ситуации, при които правилата за командировани работници невинаги се спазват. Но съществува объркване. От една страна, има ситуации съществуващите правила не се прилагат. От друга, като резултат от този процес се предлага ревизия на PWD от 1996. Ние бяхме против тази ревизия защото виждаме перспектива в по-доброто прилагане на Директивата за изпълнение на PWD, която бе приета през 2014 г. след дълъг дебат. Вместо това ЕК реши да предложи ревизия и сега дискутираме в Европейския парламент основните предлагани промени.
Вашата конференция днес е важна, тъй като идва много навреме. Двете институции и парламентът (ЕП) на 16 октомври гласуваха в комитета по заетостта и освен това протича дискусия в страните-членки.
Искам да представя няколко ключови послания за актуалното положение и нашата позиция. За нас като представител на компании с различен мащаб е важно нуждите на всички сектори на икономиката, особено свързани с дълго командироване – от 24 месеца или повече, да бъдат запазени. Много индустрии в Европа наистина се нуждаят от достъп до работна сила. Това също е въпрос на конкурентоспособност и на приноса на услугите за ръста на икономиката.
Затова е важно всяко решение, което бъде намерено от двете институции, да запази капацитета на страните в споразумението за командироване и да е приложимо във всички страни-членки. В противен случай ще има като последица ниска ангажираност и по-малко възможности за работниците и предприятията за командироване. Ще бъде наистина нежелан резултат. Така че трябва да гарантираме приложимостта на по-дългосрочните командировки.
Също много важно е предложението на ЕК за възнаграждението. Намерението е съществуващото изискване за минимални ставки заплащане да се избегне, минималните ставки предлагат защита на командированите работници. Важно е да се разбере какво покриват тези минимални ставки. Може да бъде постигнат известен напредък в това направление.
Също така е важно да се избегнат мерки, които биха направили по-трудно за компаниите да работят като подизпълнители на единния пазар и това също засяга дискусията за командированите работници.
Последно, но не по важност, Европейският парламент предлага да се разшири съществуващата правна основа на единния пазар до социалната правна рамка. Мислим, че това може да отиде в грешна посока, тъй като тази директива е за единния пазар и нейната цел е да насърчи предоставянето на услуги.
Благодаря за вниманието. За мен беше удоволствие да бъда с вас и да ви дам идея за нуждите на бизнеса и неговите приоритети в този дебат.
Желая ви хубава дискусия.