Другите за нас

медии

Подробен репортаж от конференцията Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж ще намерите в economix.bg. Събитието бе широко отразено от други медии:

Investor.bg с подробен репортаж за Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Фокус с акцент върху темата за финансови инструменти

Синор по темата за еврофондовете

Труд за конференцията за еврофондове

Български фермер за конференцията за еврофондове

Сайтът на ОПИК също отрази конференцията Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Предишни събития

Статия в Инвестора за събитието, посветено на промените в Закона за особените залози

В. Стандарт за семинара за Закона за особените залози

В. Капитал за конференцията, посветена на Данък Уикенд

В. СЕГА за конференцията, посветена на Данък Уикенд

Обобщение на дискусията, посветена на плоския данък

Сп. Мениджър за дискусията за плоския данък

Лекторите на форума за еврофондове

Анна Николова

Анна Николова

Анна Николова е заместник главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в  МТСП.
Работи в дирекцията от 2003 г.  до момента в областта на управление на предприсъединителни и структурни инструменти на ЕС.

 

 

 

 

 

Деница Николова

Деница Николова

Деница Николова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя заемаше тази длъжност и от ноември 2014 г. до януари 2017 г. Г-жа Николова има над 20 години професионален опит, голяма част от който е свързан с управление на проекти. Била е още началник-отдел в дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите и главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, както и ръководител управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Финанси“ със степен магистър по икономика. Има специализация „Управление на европейски структурни фондове“.

д-р Десислава Николова

ИПИ
Десислава Николова

Десислава Николова е главен икономист в Института за пазарна икономика. Притежава докторска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по икономика от Централноевропейския университет (Будапеща, Унгария).
Нейните професионални интереси и експертни знания са в областта на макроикономиката и финансовия анализ, монетарната политика, валутните кризи, обменните курсове и иконометричното моделиране.
Преди да се присъедини към екипа на ИПИ Десислава Николова е работила като макроикономически анализатор в отдел „Инвестиционно банкиране“ на Райфайзенбанк (България), съветник по икономически въпроси и въпроси на Европейския съюз към Британското посолство в София и старши анализатор и редактор към Интернет Секюритис, дъщерна компания на Euromoney.
Владее английски, испански и португалски.

Ивелина Пенева

Ивелина Пенева

Ивелина Пенева e главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“=
Тя притежава две магистратури от Софийския университет „Климент Охридски“ – по право и право на Европейския съюз.
Преди да поеме управлението на една от най-успешните оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ се е занимавала с одит на средствата от Европейския съюз. Професионалната й кариера минава и през централното звено за финансиране и договаряне към министерство на финансите. Работила е и в министерството на държавната администрация.

Д-р Лозана Василева

Лозана Василева

Д-р Лозана Василева е заместник министър на на земеделието, храните и горите. Тя има дълъг професионален опит в системата на министерството  и ДФ „Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия. Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието“.

В периода 2003 г. – 2004 г.  Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори“ в гр. Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик. С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 29 август 2014 г. тя е назначена за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА. От ноември 2014г. до февруари 2017 г. е заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Владее английски и френски език.

Кристина Цветанска

Кристина Цветанска

Кристина Цветанска е председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.  Тя е изпълнителен директор на консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт от 2006 г.

Кристина Цветанска е консултант с 16-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, оперативните програми на ЕС и международни донорски програми.  Тя се присъединява към ЕЛАНА Инвестмънт в края на 2002 г. като ръководител „Финансово-икономически анализи”. Работила е като експерт „Европейски схеми” в ДФ Земеделие през 2002 г. и има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор. Завършила е специалност „Банково дело“ в УНСС.

Малина Крумова

Малина Крумова

Малина Крумова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството от май 2017 г., а преди това бе вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство.
От 1998 година се занимава с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.
Завършила е Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

Дилян Димитров

Дилян Димитров е основател на Eleven Venture Fund, който инвестира в над 200 стартъпа в Централна и Източна Европа след 2012. Фондът е финансиран по Jeremie и е един от успешните примери за прилагане на финансовите инструменти през първия програмен период. Преди това е бил вицепрезидент на Bedminster Capital Management и главен финансов директор в Mercurius Sofia. Завършил е бизнес администрация в СУ „Климент Охридски”.

Евгений Иванов

Евгений Иванов

Евгений Иванов е Генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А.” АД и Директор на Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”. Г-н Иванов е магистър по “Европейска интеграция” от НБУ и Магистър по биохимия и микробиология от Биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Има над 20 г. опит в областта на икономическото и регионалното развитие, инвестициите и малките и средните предприятия. Бил е главен секретар на Агенцията за чуждестранни инвестиции, изпълнителен директор на Български икономически форум, като от 15 г. работи в сферата на подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране. От 5 години е директор на Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”.


д-р Евгений Кънев

Евгений Кънев

Евгений Кънев е Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания „Маконис“.
Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор Корпоративни финанси в KPMG България. В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.
Има магистърска степен по бизнес администрация от Illinois State University (USA) и Диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA). Специализирал е корпоративни финанси във Великобритания, Белгия и Германия. Макроикономист на ICC за България. Автор е на книгата „Публично-частно партньорство. Принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги“.

д-р Кирил Величков

Кирил Величков

Кирил ръководи Управление Европейски проекти и Финансови институции в СИБАНК и Центъра за компетенции за Европейски Финансови Инструменти на КВС ГРУП. Той представлява KBC Group в работната група за кредитни гаранции по линия на Vienna Initiative, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете 2014-2020. Кирил е член на Комитета за корпоративна социална отговорност на KBC в България.

Кирил има над 19 години опит в работата с европейски програми. Той е работил по програмите ФАР и Сократ, както и в Института Гьоте, където е отговарял за европейските проекти в рамките на Югоизточна Европа. Кирил е консултирал български и чуждестранни министерства и е бил независим експерт към Европейската Комисия. Има опит като  университетски преподавател.

Той има над 40 публикации, през 2003г. получава Докторска степен по въпросите на Европейски Структурни и Предприсъединителни Фондове.

д-р Румен Атанасов

Румен Атанасов

Румен Атанасов е доктор на техническите науки, със специалност промишлена електроника и радиотехника. Той има дългогодишна кариера в Института по електропромишленост „Н. Белопитов“, където е ръководител на редица R&D проекти по промишлена електроника, а от 1984-1990 г. е зам.-директор. Автор е на около 60 изобретения, организирал е високотехнологични производства в редица машиностроителни предприятия в България. Председател е на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) от 1999 г.

(По азбучен ред)

Документи по темата – Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Общи стратегически документи
Национална програма за реформи

Стратегически документи, свързани с еврофондовете
Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Стратегия за развитие на научните изследвания

Други, вкл. Анализи

Финансовите инструменти в кохезионната политика (ЕК, 2014)

Фондовете на ЕС в България: Оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС

Фондовете на ЕС в България: Оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС, 2017

JEREMIE (Анализ, 2016)