Лекторите на Новите правила за защита на личните данни

gdpr

Цанко Цолов е член на Комисията за защита на личните данни. Той е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Публична администрация“.

Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.

От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.

На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.

В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на данните, Цанко Цолов е член на Съвместни надзорни органи към Съвета на ЕС (Съвместен надзорен орган на Европол и Съвместен надзорен орган за Шенген) както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

Дарина Балтаджиева се присъединява към Си Ем Ес през 2005 г. и понастоящем е партньор в адвокатското дружество. Фокусира се предимно върху Търговско право и Недвижими имоти.

Тя предоставя правна помощ на клиентите си както по текущи бизнес въпроси, така и при сложни транзакции. Промишлените сектори, в които се фокусира, включват ритейл, производство, недвижими имоти и строителство. Дарина има богат опит в консултирането на клиенти по търговски въпроси като Общи условия, рамкови споразумения, франчайзинг, дистрибуция. В допълнение към това, има опит в областта на корпоративното управление и compliance политиките, включително относно различни регулаторни теми като защита на личните данни, пране на пари, лицензионни режими.

Мая Александрова се присъединява към Си Ем Ес през 2007 г. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Тя има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти в областта на дружественото право и корпоративно управление, сделки по сливания и придобивания, както и в предоставянето на правни съвети по въпроси, свързани със защитата на лични данни и мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма. Освен това, Мая Александрова има богат опит в областта на трудовото право, регулаторните въпроси и процедури за съответствие, както и в координация с контролните органи и съдействие за необходимите регистрации.

Станислав Анков е старши сътрудник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, където работи от 2011 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Пловдивска адвокатска колегия от декември 2014 г. Занимава се с търговско, корпоративно, фармацевтично, потребителско и конкурентно право. В областта на защитата на личните данни има опит с процедури по регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защитата на личните данни, изготвяне на договори между администратори и обработващи и на уведомления за обработване  на лични данни (privacy notices), имплементация на групово ниво на системи и приложения, които имат отношение към обработването на лични данни, трансфери на лични данни в държави извън ЕС и др. Понастоящем консултира клиенти по въпроси, свързани с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на GDPR.

Петър Коцев е Директор „Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“ в „ТехноЛогика“ АД. Дипломиран от Технически университет – София. Има опит в сферата на автоматизацията на монтажа на печатни платки в Института по радиоелектроника и технологии. В ТехноЛогика е от 1992 г. като член на маркетинг екипа и като директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“.

GDPR за напреднали – 6 март 2018

Медийна лаборатория организира на 6 март 2018 г. нов форум за регламента за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г.

За нас е удоволствие да съобщим, че отново партньор на събитието е БАИТ.

Форумът е насочен към широк кръг представители на бизнеса, като цели да влезе в дълбочина на проблемите и ще бъде максимално практически ориентиран. Това е важно за нашите клиенти, тъй като остава много малко време, преди регламентът да започне да действа. Смятаме, че повечето компании вече са наясно с основните промени, които регламентът налага и затова няма да повтаряме темите, които бяха изяснени по време на предходната конференция, проведена на 5 октомври 2017 г.

Форумът на 6 март ще разглежда конкретни казуси, като темите ще се определят и на база на предварително поставени въпроси (при спазване на правилата за конференциите)

Репортаж от предишния форум за GDPR тук

ПРОГРАМА

9:30-10:15 Новият регламент за защита на лични данни – ключови промени

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на лични данни

10:15-11:15 Кога и как да извършим оценка на въздействието върху защитата на данните. Практически примери

Лектори: Дарина Балтаджиева и Мая Александрова (СиЕмЕс София)

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Актуализиране на договорите с клиенти и доставчици на услуги в светлината на GDPR
Акценти: Новите изисквания към споразуменията между администратор и обработващ.

Основания за обработване на лични данни
Акценти: Съдържание на Privacy Notice.

Лектори: адв. Станислав Анков (Йорданова, Ризова и Партньори)

13:00-13:45 Обедна почивка

13:45-14:45 Изисквания към информационните  системи за управление на човешки ресурси

Лектор: Петър Коцев („ТехноЛогика”)

14:45-15:15 Кафе пауза

15:15-16:00 Дискусия с участието на лекторите по предварително поставени въпроси

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Метод на плащане: само по банков път

Банкови детайли на доставчика
Общинска банка
BG57 SOMB 9130 1062 0339 01
SOMBBGSF

Нов данъчен форум – СИДДО, МСФО, ЗДДС, ЗКПО

Медийна лаборатория организира форума Бизнес тема: Актуални данъчни и счетоводни проблеми.

Информационен партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Събитието ще засегне теми като:
– Международните стандарти за финансова отчетност;
– Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в светлината на BEPS;
– Актуални проблеми на ЗКПО и ЗДДС;
– Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс.

Форумът е насочен към финансови директори, главни счетоводители, консултанти и ръководители съответствие, като програмата през първия ден е ориентирана към средни и големи компании и/или компании, които имат бизнес с чужбина.

ПРОГРАМА

Първа част

28 февруари

 

9:15-10:45 Актуални проблеми на ЗКПО

Акценти: Облагане на личното потребление и скрито разпределение на печалбата.

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

10:45-11:15 Кафе пауза

11:15-12:00 Актуални проблеми на ЗКПО

Акцент: Преход към МСФО

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

12:00-13:00 Обедна почивка

13:00-14:30 Актуални проблеми на ЗДДС

Акценти: Корекции на ползван данъчен кредит.

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-15:45 Актуални проблеми на ЗДДС
Акценти: Практика на Съда на ЕС – последни решения във връзка с ДДС

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

15:45-17:00 Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс

Лектор: Елеонора Сергиева (Попов, Арнаудов и партньори)

Втора част

17 май 2018

10:00-11:30

TBA

11:30-12:00 Кафе пауза

12:00-13:30 Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

Акценти:
Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

13:30-14:00 Обедна почивка

14:00-16:00 Преглед на най-важните промени и нови разпоредби, които въвежда Многостранната конвенция

Акценти:

  • Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB)
  • Новите правила за формиране на място на стопанска дейност (МСД)

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

16:30-17:30 Нови изисквания към документацията и отчетността в светлината на GDPR

Лектор: адв. Бенислав Вътев (Попов, Арнаудов и партньори)

Акценти: Документиране на процесите по обработване на лични данни;
Счетоводната документация като източник на лични данни – как и колко време да съхраняваме;
Нововъведения в принципа на документиране на отношенията администратор – обработващ личните данни;
Документиране на съгласието за обработване на лични данни;
Отчетност при пробив в сигурността.

Регистрация Актуални данъчни проблеми

 

Мерките срещу изпиране на пари и още три теми на форума за юристи

Мерките срещу изпиране на пари бяха в центъра на вниманието на участнниците в Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември в Новотел София.

Водещата лекция бе на адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София, юридически партньор на форума. Той коментира очаквания нов закон, с който в българското законодателство се въвежда европейската директива срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Някои от участниците определиха закона като рестриктивен и посочиха редица неясноти.

В следващата част бяха разгледани новостите в регистърното производство и пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и читалища.

Първият ден завърши с изложение по актуалната тема за новия регламент за защита на лични данни.

Целият втори ден на двудневния форум бе посветен на измененията в ГПК. Проф. Валентина Попова разгледа новостите в призоваването, обезпеченията, в заповедното и регистърното производство и се спря подробно на казусите, поставени от участниците.

Четири актуални правни теми през декември

Economix.bg организира семинара Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември 2017 г., който ще обхване четири теми – ГПК, предстоящия закон за мерките срещу пране на пари, правилата за защита на личните данни и регистрацията на фондации и сдружения.

Първата тема, която засяга широк кръг лица, е очакваният нов закон за мерките срещу изпиране на пари.  Проектът, чието окончателно гласуване предстои през декември, предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ.

Основен лектор по тази тема е адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София. Компанията е юридически партньор на събитието.

Във втората част по желание на нашите клиенти ще обсъдим още веднъж темата за подготовката за въвеждане на Регламента за защита на личните данни. Лектор отново ще бъде Анна Бюсон, която ще акцентира върху практическите стъпки за постигане на съответствие с GDPR.

НПО, освен че са сред засегнатите от закона срещу изпирането на пари, подлежат на задължителна пререгистрация. Това се отнася до 45 хиляди юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения. Изискванията ще бъдат представени от адв. Анна Пенакова.

Основен фокус на форума са последните промени в ГПК, които засягат изпълнителното и заповедното производство и на които ще бъде посветен целият втори ден от семинара. Лектор ще бъде проф. Валентина Попова, преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ЮЗУ.

Форумът е в зала Париж на Новотел София – бул. Цариградско шосе 115Н. На разположение на гостите има паркинг. Най-близка спирка на обществения транспорт е  УМБАЛ Св. Анна (тролеи 1, 5, 3, 6, 8, автобуси 84, 76 184, 204, 213, 304, 305, 306, 604)

ПРОГРАМА

5 декември 2017

08:4509:00

Регистрация

09:0010:30

Предстоящият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: адв. Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·         Правна рамка за законопроекта и примери от други държавни членки на ЕС
·         Кръгът от засегнати лица от приложното поле на законопроекта

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:4511:30

Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·        Регистър на действителните собственици
·         Административни мерки по прилагане на закона

11:30-12:00

Кафе-пауза

12:00-12:15

Новости в регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

Единна входна точка. Пререгистрация на ЮЛНЦ

Лектор: Бианка Трифонова, началник Информационни системи и регистри в Агенцията по вписвания

12:15-13:00

ЮЛНЦ – Новости в режима на регистрация. Пререгистрация

Лектор: Анна Пенакова, адвокат

13:00-13:15

Въпроси – отговори

13:1513:45

Кафе-пауза. Регистрация следобедна сесия

13:4515:15

Новите правила за защита на личните данни (GDPR). Практически стъпки

Лектор: Анна Бюсон, консултант

15:15-15:30

Въпроси-отговори. Закриване

 

6 декември 2017

9:15-9:30

Регистрация

09:3011:00

Последните изменения в ГПК (начало)

Акценти:

Измененията по отношение на призоваванията, таксите, разноските и подсъдността Измененията в касационното производство. Измененията в обезпечителното производство

Измененията в заповедното производство

Измененията в изпълнителния процес

Компетентност. Покана за доброволно изпълнение. Особен представител. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. Обжалване. Съразмерност. Несеквестируемост. Присъединяване на кредитори. Електронен запор върху вземане по сметка в банка.

Измененията по отношение на оценката. Непротивопоставимост. Изменения при наддаването в публичната продан и въвода във владение на купувача. Електронен публичен търг, изпълнение върху обособена част от предприятие, изпълнение върху обекти индустриална собственост

Лектор: Проф. Валентина Попова

11:00-11:30

Кафе-пауза

11:3013:00

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

13:00-14:00

Обедна пауза

14:00-15:30

Последните изменения в ГПК (продължение)

  • Лектор: Проф. Валентина Попова

Лекция и дискусия

15:3016:00

Кафе-пауза

16:0016:45

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

16:45

Закриване

 

Забележка: Отстъпките за бройка са приложени в общата цена.